TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
41 4 lượt 48 2 lượt 41 17 lượt
65 4 lượt 63 2 lượt 82 15 lượt
18 3 lượt 66 2 lượt 45 14 lượt
29 3 lượt 79 2 lượt 59 13 lượt
33 3 lượt 83 2 lượt 75 12 lượt
71 3 lượt 03 1 lượt 02 11 lượt
77 3 lượt 04 1 lượt 09 11 lượt
78 3 lượt 14 1 lượt 23 11 lượt
80 3 lượt 21 1 lượt 29 11 lượt
94 3 lượt 22 1 lượt 36 11 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
95 1 lượt 99 1 lượt 58 2 lượt
91 1 lượt 87 1 lượt 34 3 lượt
90 1 lượt 85 1 lượt 85 4 lượt
85 1 lượt 76 1 lượt 81 4 lượt
81 1 lượt 72 1 lượt 70 4 lượt
79 1 lượt 71 1 lượt 68 4 lượt
76 1 lượt 67 1 lượt 52 4 lượt
75 1 lượt 53 1 lượt 30 4 lượt
73 1 lượt 50 1 lượt 28 4 lượt
72 1 lượt 46 1 lượt 24 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
03, 04, 06, 10, 11, 19, 24, 28, 35, 40, 47, 50, 52, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 87, 89, 92, 96, 97, 99 00, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

Quảng cáo